Natuur, Landbouw en Platteland

In veel Groningse dorpen is het voorzieningenniveau ver beneden peil. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid. JA21 wil een goede balans tussen Stad en Ommeland en onze dorpen een impuls geven. De agrarische sector is beeldbepalend voor het Groningse platteland en moet gekoesterd en gesteund worden in plaats van tegengewerkt.

JA21 Groningen wil

  • Centrale rol voor boeren in natuuronderhoud en behoud van natuursubsidies voor boeren
  • Groninger boeren ondersteunen in de transitie naar educatief beheer van vee, natuur en landschap in het kader ven recreatie met behulp van subsidies en soepele vergunningverlening
  • Boeren voldoende mogelijkheden bieden om te kunnen innoveren
  • Onze natuurgebieden in stand houden, enkel nieuwe natuur creëren indien dit geen belemmering is voor de ontwikkeling van plannen of de agrarische sector
  • Ons waddengebied beschermen
  • Geen ruimte voor de wolf in Groningen, actieve bestrijding van de wolf indien nodig
  • Voldoende voorzieningen behouden in kleine dorpen en een evenredige verdeling van voorzieningen en gelden tussen ‘Stad en Ommeland’
  • Lokale leefbaarheidsinitiatieven, zeker in kleine dorpen, (bottom-up) stimuleren